PRAKTIJK VOORBEELDEN

 

Hieronder geven wij praktijkvoorbeelden.

 

Collectief (werknemers)pensioen

De adviseurs van OPN begeleiden al sinds jaren werkgevers bij het ontwerpen, aanpassen en onderhouden van het pensioenbeleid en -regelingen. Bij deze begeleiding kunt u denken aan het inregelen van specifieke werknemerscommunicatie, contracts- en kostenonderhandelingen met verzekeraars. Zo worden de premienota's van verzekeraars alsmede de Uniforme Pensioen Overzichten (UPO's) steekproefsgewijs gecontroleerd. In de praktijk adviseren we steeds meer om de pensioensituatie te vereenvoudigen en te koppelen aan de andere arbeidsvoorwaarden.

 

Individuele en vervroegde uittredingen

Veel werkgevers worstelen met het vraagstuk van bijzondere individuele uittredingsgevallen. Op basis van door de werkgever voorgesteld uittredingsbudget zorgt OPN voor de betrokken werknemers voor  inzicht in het (pre)pensioen, de financiële en fiscale situatie. Daarnaast voorkomen we voor de werkgever de 52%-strafheffing. In de praktijk blijkt - dat door eerst het pensioen te optimaliseren in combinatie met de fiscale planning voor de werknemer - het  uittredingsbudget in sommige gevallen lager kan uitvallen. Werkgever èn werknemer hebben hier baat bij.

 

Advocatenkantoren

OPN assisteert advocatenkantoren bij pensioen en vervroegde uittredingskwesties van werkgevers. Voorbeelden zijn individueel en collectief pensioen en andere arbeidsvoorwaarden rond vervroegde uittreding, fusies en overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, actuariële vraagstukken, het aanvragen en vergelijken van offertes van aanbieders, aansluitingsproblematiek bedrijfstakpensioenfondsen, het doorrekenen van bestanden en het maken van pensioenkostenprojecties.

 

Pensioenfondsen

OPN adviseert een groeiend aantal pensioenfondsen over de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van het pensioensysteem, gegeven het Pensioenakkoord en de opkomst van reële stelsels. OPN zorgt ervoor dat het pensioenfonds de sociale partners van dienst is en kan blijven. OPN zorgt voor input om de advisering van de externe actuaris aan het pensioenfonds op waarde te kunnen schatten. Instandhouding van het pensioenfonds is geen doel op zich. Overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling kan plaatsvinden, indien dit althans in het belang van de deelnemers is.

 

Toets fiscale maximale pensioenregelingen

OPN toetst de fiscale houdbaarheid van de pensioenregeling, zorgt voor  afstemming met de Belastingdienst en mogelijk het ministerie van Financiën. Zo is het mogelijk dat bij een werkgever meer opbouw van ouderdomspensioen plaatsvindt dan op grond van de fiscale kaders voor ouderdomspensioen wettelijk mogelijk lijkt, zonder dat het pensioen bovenmatig is en direct belast wordt.

 

Stichting Onafhankelijke Pensioenprofessionals Nederland • info@stichtingopn.net